အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား ရေဆလိုက်ဆင်းအလုအယက်ရေဆလိုက်ဆင်းအလုအယက် ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ
ေဒါင္းလုပ္မ်ား

ရေဆလိုက်ဆင်းအလုအယက် ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ား